اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس زبان تخصصی 4 رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان تخصصی 4 رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان تخصصی 3 رشته مدیریت دولتی و صنعتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان تخصصی 3 رشته مدیریت دولتی و صنعتی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان انگلیسی تخصصی 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان انگلیسی تخصصی 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان انگلیسی مکاتبات خارجی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان انگلیسی مکاتبات خارجی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان انگلیسی تخصصی 2 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان انگلیسی تخصصی 2 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان انگلیسی تخصصی 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان انگلیسی تخصصی 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 1 رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس متون جغرافیا انسانی به زبان خارجه 2 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس متون جغرافیا به زبان خارجه 1 رشته جغرافیای شهری و روستایی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس متون جغرافیا به زبان خارجه 1 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی و آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جغرافیا به زبان خارجه 2 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جغرافیا به زبان خارجه 2 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل